Serveis

Servei integral en l’àmbit processal

SERVEIS…

El Despatx de VILLEN | PROCURADORS es troba situat a la localitat de Gavà, punt estratègic per organitzar els partits judicials del Baix Llobregat i Barcelona, oferint diàriament tots i cadascun dels nostres Serveis.

Representació Judicial

Representem als nostres clients davant els òrgans judicials i defensem els seus interessos en el marc de les nostres atribucions i competències.

Assessorament processal

Assessorem als nostres clients en matèria processal, valorant les novetats legislatives i els usos forenses dels tribunals, per tal d’aconseguir l’estratègia processal més adequada en cada moment.

Notificació i Resolució de resolucions

Diligenciem totes les notificacions processals rebudes, acudint diàriament al Servei de Notificacions del col·legi de Procuradors i connectant-nos a les plataformes de l’administració de justícia.

Control i Seguiment dels expedients

Realitzem un control diari dels assumptes encomanats, realitzant un especial seguiment dels terminis i assenyalaments així com altres gestions que es puguin considerar rellevants. Computem els terminis en cada ordre judicial comunicant el dia de venciment i recordem la preclusió del termini

Diligenciar manaments, exhorts i oficis

Acudim a organismes administratius necessaris per complimentar els manaments als registres públics pertinents i liquidem els tributs pertinents. Així mateix, ens encarreguem de tramitar els exhorts i oficis necessaris per al desenvolupament de cada expedient

Intervenció en Procediments executius

Ens encarreguem de sol·licitar el despatx d’execució de les resolucions judicials fermes que no hagin estat complertes dins del seu període voluntario.Solicitando, si cal, les consultes integrals pertinents així com els embargaments necessaris per assegurar el seu compliment.

Redacció i Presentació d’escrits

Elaboramos los escritos de gestión procesal y garantizamos su presentación ante el órgano judicial correspondiente en tiempo y forma.

Actes de comunicació

Assistim a llançaments, vam participar en subhastes judicials i practiquem tots aquells actes de comunicació que puguin accelerar la tramitació del procediment.

Assistència en llançaments i subhastes judicials

Realitzem les diligències de llançaments necessàries per recuperar la possessió de la finca interessada i vam participar en subhastes judicials.

Tractem tots els procediments amb RAPIDESA, SEGURETAT i CONFIDENCIALITAT

Vam aconseguir REDUCCIÓ DE TRÀMITS processals, escurçant en el temps la durada dels procediments i aconseguint EFECTIVITAT i QUALITAT